โรค NCDs คืออะไร

0
9
โรค NCDs คืออะไร

“โรค NCDs” หรือ “โรคไม่ติดต่อ” (Non-communicable Diseases) คือ กลุ่มโรคที่ไม่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังคนอื่นผ่านทางเชื้อโรค เช่น ผ่านทางอากาศ หรือการสัมผัสต่อต่อกัน แต่มาจากปัจจัยเสี่ยง หรือพฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหารไม่สุขภาพ หรือการออกกำลังกายไม่เพียงพอ

โรค NCDs มักมีลักษณะเป็นโรคระยะยาว และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความทุกข์ยากในหลายประเทศทั่วโลก โรค NCDs ประกอบด้วย:

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคมะเร็ง
 • โรคทางพันธุกรรม
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคข้ออักเสบ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดโรค NCDs สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท:

 1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก – เช่น มลพิษในอากาศ, สารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร และการสูบบุหรี่
 2. ปัจจัยเสี่ยงภายใน – เช่น พฤติกรรมที่ไม่สุขภาพ, การไม่ออกกำลังกาย, การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง, แอลกอฮอล์ และการใช้ยาบ้าบิ่น

การป้องกันและควบคุมโรค NCDs เป็นเรื่องสำคัญ และต้องอาศัยการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรค NCDs.

โรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases) เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น อาหารการกิน การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และความเครียด โรค NCDs ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ แต่สามารถสะสมและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ในระยะยาว

โรค NCDs แบ่งออกเป็น 10 โรคหลัก ได้แก่

 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคมะเร็ง
 • โรคทางพันธุกรรม
 • โรคภูมิแพ้
 • โรคข้ออักเสบ

โรค NCDs เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก โดยในปี 2564 โรค NCDs มีส่วนทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตประมาณ 79 ล้านคน หรือคิดเป็น 73% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยงของโรค NCDs ได้แก่

 • อาหารการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง
 • การขาดการออกกำลังกาย
 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • ความเครียด
 • กรรมพันธุ์

การป้องกันโรค NCDs สามารถทำได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่

 • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลาย
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
 • ควบคุมความเครียด
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

โรค NCDs เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในปัจจุบัน เราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

ตัวอย่างพฤติกรรมที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรค NCDs ได้แก่

 • รับประทานอาหารที่มีผัก ผลไม้ และธัญพืชเต็มเมล็ดเป็นหลัก
 • เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันหรือเนื้อสัตว์แปรรูปน้อย
 • ปรุงอาหารด้วยวิธีที่ไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อย
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และโซเดียมสูง
 • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
 • งดสูบบุหรี่และเลิกบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ
 • ควบคุมความเครียด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำได้ยากในตอนแรก แต่หากเรามีความตั้งใจและพยายามอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากโรค NCDs และมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้